חדשות -

מלחמת חרבות ברזל – הקלות מטעם גופים ממשלתיים שונים

בעקבות מתקפת הפתע הרצחנית ביום 7 באוקטובר 2023 הכריז שר הבטחון על מצב חירום מיוחד בעורף, בהתאם לסמכותו לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. ראשית הוכרז מצב חירום בטווח של 80 ק"מ מגבול רצועת עזה ולאחר מכן הורחב מצב החירום לכלל שטח מדינת ישראל.

במסגרת מלחמת חרבות ברזל ובמטרה להקל על עסקים בתקופה קשה זו, הכריזו גופים ממשלתיים שונים על הקלות.

בעדכון לקוחות זה נסקור מספר חדשות והקלות שהוכרזו ועשויות להיות רלוונטיות לבעלי עסקים שפורסמו על ידי מספר גופים ממשלתיים: משרד המשפטים, משרד האוצר ורשות המיסים.

 1. דחיית מועדים מסתמנת – משרד המשפטים

משרד המשפטים פרסם לעיון הציבור את טיוטת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023.

מטרת התיקון המוצע היא להעניק פתרון משפטי מוסדר לדחיית מועדים בחוזה, בפסק דין או לתשלום לרשות ציבורית, עבור חיילי צה"ל, עבור נעדרים, חטופים או שבויים, עבור משפחות שפונו מבתיהן בעוטף עזה ובני זוגם/ן בהתאם לצרכים הידועים כעת, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2023.

טיוטת החוק פתוחה להערות הציבור.

 1. הקלות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה – החשב הכללי במשרד האוצר

במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים שנובעים כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל, הודיע החשב הכללי במשרד האוצר על שורת הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה.

 • דחיית תשלומי קרן ההלוואה (גרייס): כל עסק אשר קיבל הלוואה במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה יהיה רשאי לקבל דחייה על תשלומי קרן ההלוואה לתקופה של עד 3 חודשים. במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד. לשם דחיית תשלומי קרן ההלוואה מתבקש העסק ליצור קשר עם נותן האשראי ממנו התקבלה ההלוואה.
 • התאמת בטוחות: כל עסק יהיה רשאי לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות מדינה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה ההלוואה שולמה כסדרה. לשם התאמת הבטוחות מתבקש העסק ליצור קשר עם נותן האשראי ממנו התקבלה ההלוואה.
 • הגשת דוחות כספיים: עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם נכון למועד ההגשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יהיו רשאים להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.

כלל ההקלות המפורטות לעיל יהיו בתוקף עד ליום 7 בדצמבר 2023.

 1. התייחסות לעסקים במענה הראשוני למשק בעקבות הלחימה – משרד האוצר

ביום 19 באוקטובר הציג משרד האוצר תוכנית סיוע כלכלית בעקבות המלחמה.

הסיוע לעסקים שהוצג בתוכנית כולל:

 • הקלות תזרימיות:
  • דחיית תשלומי ביטוח לאומי לעצמאים.
  • דחיית תשלומי מע"מ.
  • הארכת רישיונות ודחיית אגרות.
  • הקדמת מס הכנסה שלילי.
  • הקדמת תשלומי המדינה לספקים.
  • קרן הלוואות בערבות המדינה בהיקף 10 מיליארד שקלים ושורה של הקלות בקרן הלוואות המדינה לעסקים קיימים.
  • שיפוי מיידי למעסיקים ועצמאים בעד ימי מילואים.

 

 • סיוע ישיר ועקיף לכלל העסקים עד 7 ק"מ ולאשקלון (בכפוף לאישור ועדת הכספים):
  • החזר מלא לנזק ישיר (פגיעה פיזית) למבנה ולציוד.
  • החזר מלא לכלל הנזק העקיף (החזר על תשלומי שכר או אובדן המחזור, לבחירת העסק).

 

 • סיוע ישיר ועקיף לעסקים בכלל הארץ:
  • החזר מלא לנזק ישיר (פגיעה פיזית) למבנה ולציוד.
  • מענק המשכיות עסקית שמטרתו להעניק מענה ראשוני, רוחבי ומיידי לעסקים (בדגש על עסקים קטנים ובינוניים). המשך התגובה ייקבע בהתאם לנסיבות.
   • המענק יינתן לעסקים שהמחזור הפעילות שלהם היא עד 400 מיליון ש"ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% בחודש אוקטובר לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי.
   • מענק זה ישקף הוצאות קבועות של העסק וכן השתתפות ברכיב השכר.
   • המענק יינתן בצורה דיפרנציאלית, כך שעסק שנפגע יותר במחזור יקבל יותר.
   • יינתן מענה נקודתי לעסקים חדשים.
   • המענק לא יעלה על 300 אלף ש"ח לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון ש"ח ועד ל-900 אלף ש"ח לעסקים בעלי מחזור של עד 400 מיליון ש"ח.
   • בנוסף, יינתן מענה לעצמאים עד 300 אלף ש"ח שאין להם הוצאות קבועות והוצאות שכר, סכום קבוע בהתאם לפגיעה במחזור.

 

 • מסלולי הלוואות חדשים – קרן "חרבות ברזל", עם בטוחות מופחתות. זכאי להגיש:
  • עסק שנמצא ביישוב בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה.
  • עסק שנמצא ביישובי קו העימות בצפון.
  • עסק שבעליו גויס למילואים בצו 8 החל מיום 1 באוקטובר 2023.

 

 1. דחיית מועדים והקלות – רשות המיסים

רשות המיסים הודיעה על שורה של הקלות, בהן:

 • דחיית מועדים:
  • מועדי הגשת הדיווחים התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה יידחו עד ליום 26 באוקטובר 2023.
  • מועד ההגשה הראשון שנקבע להגשת דוחות שנתיים לחברות לשנת 2022 יידחה מיום 31 באוקטובר 2023 ליום 30 בנובמבר 2023.
  • מועד ההגשה השני שנקבע להגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת 2022 יידחה מיום 30 בנובמבר 2023 ליום 31 בדצמבר 2023.
  • הגשת הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1 בספטמבר 2023 ואילך יידחה עד ליום 31 בדצמבר 2023 או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2023 בהתאם להסדר האורכות למייצגים (לפי המועד המאוחר יותר).
  • עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ש"ח יוכלו להגיש ולשלם את הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 עד ליום 27 בנובמבר 2023 ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.
  • גמישות עד ליום 24 באוקטובר 2023 (נכון לעכשיו) בהגשת אורכות להשגה וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה בכלל מערכי המס (על פי הנחיה של רשות המיסים).

 

 • דחיית קנסות בגין פיגור בהגשת דוחות:
  • לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח בגין דוחות שיוגשו עד ליום 23 בנובמבר 2023.
  • חיובי ריבית והצמדה יחולו עד למועד התשלום בפועל. במקרים חריגים ניתן יהיה להגיש בקשה מיוחדת, מגובה במסמכים, לויתור על הפרשי ריבית והצמדה.
  • משרתי מילואים שגויסו וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו בזמן את הדוחות האמורים לחודש ספטמבר 2023 יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות הפרשי הצמדה וריבית. יש להגיש לשם הטיפול בכך פנייה פרטנית בערוצי התקשורת המקוונים.

 

 • אי הטלת עיקולים חדשים:
  • בכלל מערכי המס, מס הכנסה, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 1 בדצמבר 2023 (מועד זה עשוי להתעדכן בהתאם לשינויים). כל זאת, למעט מקרים חריגים באישור של סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה.

 

 • הקפאת הליכי גביה ואכיפה:
  • לא יוטלו עיקולים חדשים ולא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 20 באוקטובר 2023 (מועד זה עשוי להתעדכן בהתאם לשינויים).
  • הפרשי הצמדה וריבית יחולו על-פי חוק.
  • למייצגים המגויסים לשירות מילואים יינתן מענה מיוחד מעבר לערוצים הרגילים (מערכת פניות מייצגים, מערכת מפ"ל) באמצעות כתובת דוא"ל ייעודית:

haravot-barzel-veahifa@taxes.gov.il.

 • המועד להגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ" יוארך עד ליום 31 באוקטובר 2023.
 • תוקפם של אישורי ניכוי מס במקור שפגו החל מיום 30 בספטמבר 2023 יוארכו עד ליום 30 בנובמבר 2023.

 

אנו עומדים לרשותכם גם בימים קשים אלה ונשמח לסייע בכל עניין או התנהלות מול גוף ממשלתי.

 


הכותבות הינן עורכות הדין רותם פרלמן-פרחי, שותפה וראש מחלקת הטכנולוגיה, הקניין הרוחני והגנת הפרטיות ועינת גולדשטיין ממחלקתה.


למען הסר ספק, האמור לעיל משמש מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

Download as PDF
Share:

מדיה