פרסומים -

הידוק הסגר השלישי – הנחיות למעסיק

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 6 בינואר 2021 להדק את פעילות המשק בסגר השלישי על מנת להביא לירידה בתחלואה כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה, החל מיום 8 בינואר 2021 ועד ליום 21 בינואר 2021, חל סגר מהודק שמשמעותו העיקרית ביחס למקומות עבודה היא כי לא תותר כניסה ושהייה של עובדים למקומות העבודה אלא אם מתקיים לגבי מקום העבודה אחד מהחריגים המנויים בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א-2021 ("סגר מהודק" ו-"התקנות", בהתאמה).

בשונה מתחילתו של הסגר השלישי במהלכו הורשו מרבית מהמעסיקים בישראל לאפשר את שהייתם של עד 50% ממצבת העובדים במקום העבודה, במהלך הסגר המהודק רק מקומות עבודה מסוימים מורשים לאפשר שהייה של עובדיהם, ובלבד שנוכחות העובדים במקום העבודה חיונית לשם אספקת מוצר או שירות.

בין מקומות העבודה שמורשים להמשיך לפעול במהלך הסגר המהודק נמנים ארגונים מהמגזר הפיננסי (שרשאים להמשיך לפעול ללא מגבלה במצבת העובדים), ארגונים מהתעשייה הביטחונית, לרבות מפעלים תומכי ביטחון (שרשאים לאפשר את נוכחות עובדיהם עד להיקף של 60% ממצבת העובדים), מפעלים מועדפים, כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (שרשאים להמשיך לפעול ללא מגבלה במצבת העובדים, ובלבד שהם נדרשים לתחזוקה ותפעול של מערכות החברה), מפעלי אנרגיה ומים, נמלים וספנות, מפעלים למתן שירותים קיומיים, מפעלים בעלי היתר להעסקה בשעות המנוחה וכן ארגונים שעוסקים בעבודות בינוי או תשתית (שרשאים להמשיך לפעול ללא הגבלת מצבת העובדים ובלבד שהעבודה לא כוללת התקהלות במבנה סגור).

בכל הקשור למקומות עבודה שפעילותם הותרה לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020, לרבות בתי מלון שמשמשים עבור אורחיהם חלופת מגורים, אלו מורשים להמשיך לפעול בתקופת הסגר המהודק בכפוף לכך שמטרת שהיית האורחים איננה נופש או בילוי, ובכפוף לכך שלא יופעלו בהם מתקנים משותפים לאורחים כגון, חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר.

נדגיש, כי הכלל לפיו כל מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובד במקום עבודה אם שהייתו נדרשת לשם תחזוקת המקום או לצורך המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, לרבות תשלומי שכר, לקיחת ציוד וכדומה, יוסיף לחול גם במהלך הסגר המהודק.

כמו כן, ביחס לאפשרות עריכת פגישות מקצועיות – במהלך הסגר המהודק מעסיקים רשאים לקיים פגישות עם לא יותר מעשרה משתתפים. הוראה זו מחליפה את האפשרות שהייתה למעסיקים טרם הידוק הסגר השלישי לקיים פגישות מקצועיות עם עד חמישים משתתפים.

תשומת ליבכם לכך ששהיית עובדים במקומות העבודה עודנה כפופה לכללי "התו הסגול". בהתאם נזכיר, כי מעסיק שיאפשר כניסה ושהייה של עובדים בניגוד לתקנות עלול למצוא עצמו חשוף לקנסות.

אנו עומדים לרשותכם כתמיד, גם במהלך תקופת הסגר הנוכחי, ונשמח לסייע בכל שאלה לצורך בחינה פרטנית של מקום העבודה.

לשאלות הנכם מוזמנים לפנות:

עו"ד אתי אבנרי – שותפה 

Avnery@erm-law.com

 

Download as PDF
Share:

מדיה