חדשות -

עדכון לקוח – חוק השקיפות הארגונית (CTA)

חוק השקיפות התאגידית הפדרלי בארה"ב (CTA) נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2024. ה-CTA מייצג שינוי משמעותי בנוף הרגולטורי הנוגע לשקיפות בעלות תאגידית בארצות הברית. המטרה העיקרית של חקיקה זו היא להילחם בהלבנת הון, מימון טרור ופעילויות בלתי חוקיות אחרות המונעות על ידי שימוש לרעה במבנים תאגידיים, על ידי ציווי שכל העסקים הנוכחיים והחדשים הרשומים בארצות הברית חייבים לחשוף מי בעליהם הישירים והעקיפים.

הוראות עיקריות של חוק השקיפות הארגונית:
1. דרישות דיווח: על פי ה-CTA, "חברות מדווחות" שנדרשות להגיש מידע בעלות מועילה לרשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) כוללות ישויות שנוסדו בארה"ב וכן ישויות זרות הרשומות לעשות עסקים בארה"ב. ישויות בארה"ב כוללות תאגידים, חברות בערבון מוגבל (LLCs) וגופים דומים אחרים שנדרשים להגיש בקשה למזכיר המדינה או משרד דומה. חברות דיווח זרות כוללות ישויות דומות שנוצרו על פי חוק של מדינה זרה אך רשומות לעשות עסקים בארה"ב. דרישות הדיווח כוללות פרטים על אנשים שבמישרין או בעקיפין מחזיקים או שולטים ב-25% או יותר מזכויות הבעלות של הישות.

2. פטורים: בעוד שגופים רבים כפופים לדרישות דיווח, סוגים מסוימים של עסקים פטורים מציות. פטורים אלה כוללים, בין היתר, חברות ציבוריות מסוימות, חברות תפעול גדולות עם יותר מ-20 עובדים במשרה מלאה ומעל 5 מיליון דולר בתקבולים או מכירות ברוטו ופעילות בארה"ב, וגופים מוסדרים מסויימים כמו מוסדות פיננסיים.

3. עונשים על אי עמידה: אי עמידה בדרישות הדיווח של ה-CTA עלול להוביל לעונשים משמעותיים, לרבות קנסות ואחריות פלילית פוטנציאלית בגין הפרות מכוונות.

4. ציר זמן יישום: ה-CTA כופה גישת יישום מדורגת, כאשר ציר הזמן הספציפי לציות משתנה בהתאם לתאריך הקמת החברה המדווחת. לדוגמה, ישות שהוקמה או נרשמה לעשות עסקים לפני 1 בינואר 2024, תצטרך עד 1 בינואר 2025 להגיש את הדוח הראשוני שלה. ישויות חדשות שנוצרו ב-1 בינואר 2024 או אחריו ולפני 1 בינואר 2025, יהיו בעלי 90 ימים לאחר היווצרותן לדווח. לישויות שיוקמו לאחר מכן יהיו 30 יום לדווח לאחר היווצרותן. חיוני לעסקים המושפעים להישאר מעודכנים לגבי מועדי התאימות שלהם ולנקוט בצעדים מתאימים כדי להבטיח דיווח בזמן ומדויק.

השלכות על העסק שלך:
בהתחשב במורכבות וההשלכות המשפטיות הפוטנציאליות הקשורות ל-CTA, בעלי עסקים צריכים להיות פרואקטיביים בהערכת החובות שלהם על פי החוק החדש ולנקוט באמצעים כדי להבטיח ציות. זה עשוי להיות כרוך בביצוע סקירות פנימיות של מבנים ארגוניים, זיהוי בעלים מועילים, הכנה והגשה של הדוחות הנדרשים ל- FinCEN.

הצוות שלנו זמין לספק הדרכה, לענות על שאלות ולהציע פתרונות מותאמים כדי להבטיח עמידה בחקיקה חשובה זו.

 

גלית פרקש, שותפה

Download as PDF
Share:

מדיה