פרסומים -

מקומות העבודה שרשאים להמשיך לפעול במהלך הסגר המהודק

בהמשך למזכר שפרסמנו ביום 24 בספטמבר 2020 ולתיקון מיום ו' האחרון (25 בספטמבר 2020) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 ("התקנות"), להלן נביא בתמצית את פירוט מקומות העבודה שהוגדרו כחיוניים בתקנות וככאלו שמעסיקיהם רשאים לאפשר את הגעת העובדים אליהם במהלך הסגר המהודק (שימשיך לחול, נכון לעכשיו, עד ליום 10 באוקטובר 2020):

  1. מקום עבודה שפועל באחד מהתחומים המנויים בתוספת השנייה לתקנות, ובכלל זה – המגזר הפיננסי, אנרגיה ומים, מזון ומשקאות, שירותי הובלה ואחסנה, חקלאות, טואלטיקה, נמלים, ותחבורה. עוד בהתאם לתוספת השנייה לתקנות, מותרת אספקת שירותים ומוצרים בתחומי הבריאות (לרבות מחקר, פיתוח, ייצור וייבוא של ציוד רפואי), התקשורת, הגנת הסייבר ואבטחת מידע, מחשוב ושירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים, דיגיטל ופיתוח – ובלבד שאת השירותים כאמור לא ניתן לבצע באמצעות גישה מרחוק.

תשומת ליבכם לכך שבכל הנוגע למקומות העבודה המנויים בתוספת השנייה לתקנות, תתאפשר הגעת עובדים שעבודתם הכרחית לשם אספקת מוצר או שירות בלבד.

  1. מפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967), כדוגמת מפעלים המעניקים צרכים חיוניים – מים, מזון, חשמל וכיוצא בזאת.
  2. מקום עבודה שניתן לו היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, כדי לא לפגוע בתהליך העבודה. במקום עבודה כאמור תתאפשר העסקת מספר העובדים שלגביהם ניתן ההיתר, או 30% ממצבת העובדים – לפי הגבוה מהשניים.
  3. מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור (כלומר, כזה שהותקנו בו עד 70% ממספר החלונות והדלתות בהתאם לתקנות).
  4. תעשיה ביטחונית ומפעל תומך בטחון רשאים לאפשר את הגעתם של עד 60% ממצבת העובדים.
  5. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעולתם אינם מפורטים בתוספת השנייה לתקנות – ימשיכו לעבוד במתכונת חירום כפי שייקבע הממונה על כל משרד כאמור.
  6. כל חברה שעומדת בתנאים 1 ו-2 להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ובלבד שהעבודה פיסית במפעל נדרשת לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
  7. כל מקום עבודה, אם כניסת העובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי, הנחוצים בדחיפות לשם שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר, או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה. כמו כן, לגבי כל מקום עבודה מותרת הגעה של כל עובד למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לשם מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.
  8. כל מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף-2020, לרבות בית מלון שמשמש עבור אורחיו חלופת מגורים, בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי הארץ ובין שלאו, תוך התחשבות בתפקידם או בעיסוקם של האורחים או במטרת שהייתם בארץ. בית מלון כאמור, לצורך ההמחשה, רשאי להמשיך לפעול בתקופת הסגר המהודק בכפוף לכך שלא יפעיל מתקנים משותפים בין אורחיו, כגון, חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר.

בהזדמנות זו נזכירכם כי על כל מעסיק שרשאי על-פי האמור לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה במהלך הסגר המהודק, חלה חובה למנות ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים למניעת התפשטות הנגיף (התו הסגול), להציב שלט במקום בולט בנושא שמירה על כללי היגיינה, ולוודא כי המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח המקובל על פי התקנות.

חשוב לשים לב – מעסיק שיאפשר כניסה ושהייה של עובדים בניגוד לתקנות עלול למצוא עצמו חשוף לקנס או עונש מאסר של עד שישה חודשים.

 לשאלות בנושא הנכם מוזמנים לפנות לאתי אבנרי במייל: avnery@erm-law.com

אנו עומדים לרשותכם כתמיד, גם במהלך תקופת הסגר הנוכחי, ונשמח לסייע בכל שאלה לצורך בחינה פרטנית של מקום העבודה.

בברכה,

מחלקת דיני עבודה ERM

 

Download as PDF
Share:

מדיה