פרסומים -

חזרה לעבודה בצל הקורונה – הנחיות ועדכונים למעסיקים

ברקע מה שנראה כעת בתקווה כהאטת התפרצות מגפת הקורונה בישראל (COVID-19), ובהמשך לשורת ההקלות שפרסמה ממשלת ישראל ביממה האחרונה ביחס למקומות העבודה, נביא להלן את תמצית ההנחיות והעדכונים האחרונים שחלים ביחס למקומות העבודה בישראל.

מזכרנו זה מצטרף לרצף העדכונים שהבאנו לידיעתכם מהימים 5 במרץ 2020 ו – יום 4 באפריל 2020, וכן במסגרת הוובינר שערכנו ביום 22 במרץ 2020 כמו גם הריאיון עם כתב "כלכליסט" מיום 5 באפריל 2020.

מהי מצבת העובדים שניתן להעסיק היום במקום העבודה?

מעסיקים במגזר הפרטי שלא הוכרו עד כה כמקומות עבודה חיוניים בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 ("התקנות"), רשאים לאפשר את שהייתם של עד 10 עובדים במקום העבודה או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.

חשוב להכיר שככל והעובדים יכולים להמשיך לבצע את עבודתם מביתם, המלצת הממשלה היא לאפשר זאת.

האם ניתן להגדיל את היקפי כח האדם מעבר להנחיה הכללית?

בהתאם להוראות משרד האוצר בדבר "התו הסגול" והתיקון האחרון לתקנות שיעמוד בתוקף עד ליום 30 באפריל 2020, מעסיקים במגזר הפרטי, לרבות מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, וכן מעסיק שהוא מפעל תומך ביטחון, יהיו רשאים להגדיל את היקף כח האדם ללא מגבלה מספרית בכפוף לעמידה בתנאים הבאים ("כללי התו הסגול").

 1. מינוי ממונה על ענייני קורונה שיהא אחראי על שמירת הכללים הנדרשים מכל מעסיק במקום העבודה שיפורטו להלן;
 2. יידוע העובדים לגבי הכללים באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום בולט לעין;
 3. מנכ"ל מקום העבודה והממונה יחתמו על התחייבות  בנוסח הקבוע בתקנות.

נדגיש כי בשלב זה, כל מעסיק נדרש לרגולציה עצמית מבלי לקבל אישור על עמידתו בתנאים המפורטים לעיל. עם זאת, התנהלות החורגת מהכללים עשויה לעלות כדי עבירה פלילית.

האם כללי התו הסגול חלים על מקומות עבודה שהוגדרו והוכרו כחיוניים?

לא. חשוב להבחין בין הגופים השונים וההנחיות לגבי כל אחד מהם.

מקומות עבודה שהוגדרו כחיוניים לרבות אלו שפורטו בתוספת לתקנות יוכלו להמשיך ולפעול במתכונת שנקבעה לגביהם בתקנות, כאשר בהתאם להנחיות האחרונות של הממשלה והתקנות המעודכנות, הגופים שפורטו בתוספת לתקנות לא נדרשים עוד לעמוד בחובה לצמצם ככל האפשר את מספר העובדים בהם. נזכיר שעם מקומות אלו נמנים, בין היתר, גופים בתחום האנרגיה, מערך הסייבר הלאומי ומקומות עבודה שתחום פעילותם כולל אספקת שירותים ומוצרים בתחומי טכנאות, תקשורת, הגנת הסייבר ואבטחת מידע, מחשוב ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים, דיגיטל ופיתוח.

ככל שאינכם בטוחים בנוגע לטיב מקום העבודה או בית העסק שלכם, נשמח להעניק לכם ייעוץ פרטני.

ומה עם המגזר הציבורי?

במסגרת ההקלות, עודכנו תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020, אשר מאריך את משך תקופת החופשה הכפויה שנקבעה במגזר הציבורי עד ליום 30 באפריל 2020 וזאת בהתאם גם להוראותיו של הסכם קיבוצי מיום 17 באפריל 2020.

מהי אחריות הממונה על ענייני קורונה תחת כללי התו הסגול?

 1. לערוך תשאול של העובדים בדבר מצב בריאותם אשר יכלול בירור אם העובד משתעל, אם חום גופו 38 מעלות צלזיוס ומעלה או אם היה לו חום כאמור בשבוע האחרון, ואם היה במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים;
 2. אין להתיר כניסה למי שענה בחיוב לאחת השאלות. עם זאת, עובד שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה יוכל להיכנס למקום העבודה ובלבד שזהו התסמין היחיד שיש לו;
 3. הסדרה של ביצוע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה;
 4. בעבודה משרדית, לוודא שכל עובד מבצע את עבודתו בחדר קבוע וכי באותו חדר לא ישהו בו-זמנית מספר העובדים כמפורט להלן:
 • עד 20 מ"ר – 2 עובדים (אלא אם יש מחיצה בין עובד לעובד);
 • מעל 20 מ"ר – עד חמישה עובדים (אלא אם יש מחיצה בין עובד לעובד);
 • פגישה מקצועית של עד 8 עובדים בחדר שגודלו עולה על 20 מ"ר מותרת.
 1. לדאוג לרישום ותיעוד כמותי, באופן ממוחשב ככל האפשר, של הנושאים הבאים:
 • מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה; ו-
 • מספר התשאולים שביצע לעובדים (וכן של מדידות החום, ככל שבוצעו);
 • מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור.
 1. בנוסף על הממונה לוודא כי –
 • אכילה ושתיה של עובדים מתבצעים ככל הניתן בחדרו הקבוע של כל עובד והיעדר התקהלויות בפינות קפה ומטבחונים;
 • שמירה על מרחק חברתי של שני מטרים לפחות וכן על היגיינה;
 • לאפשר לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה, ככל שניתן;
 • לעבוד מול ספקים קבועים, ככל שניתן;
 • אם מפעיל המעסיק שירות הסעות, יש לוודא כי ככל האפשר תשובץ אותה קבוצת עובדים באופן קבוע;
 • נמנעת שהייה או כניסה של עובד שגילו מעל 67 למקום העבודה (אלא אם שהה במקום העבודה עד יום 18 באפריל 2020). כמו כן, מומלץ כי אדם עם מחלות רקע ימנע מהגעה פיסית למקום העבודה.

האם ניתן לקבל לקוחות במקום העבודה?

לגבי מעסיקים שרלוונטיים אליהם כללי התו הסגול, ושעומדים בו – אלו מורשים לקבל לקוחות במקום העבודה, בכפוף לשני תנאים: (1) מתן השירות לא מתאפשר באמצעים חלופיים, לרבות דיגיטליים; ו- (2) כמות הלקוחות שמותרת לכניסה בו זמנית תוגבל ליחס של שני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות לקוחות.

לגבי מעסיקים שלא יחילו על עצמם את כללי התו הסגול כמפורט לעיל – אין להתיר קבלת קהל במקום העבודה אלא אם הדבר דרוש לאספקת מוצרים או שירותים חיוניים, שאז נדרש כל מעסיק לצמצם ככל הניתן את מספר נותני השירותים.

אחריות מעסיקים שלא יחילו על עצמם את כללי התו הסגול

יתר הוראות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, שפורטו במזכרנו הקודם ממשיכות לחול ולחייב את כלל המעסיקים, לרבות אלו שהחילו על עצמם את כללי התו הסגול ואלו שאינם. כך בין היתר, חובה על כל מעסיק –

 • להנחות את עובדיו לשמור על ריחוק חברתי של 2 מטרים האחד מהשני;
 • להקפיד כי העובדים יחבשו מסיכת פה ואף במהלך השהייה בעבודה, למעט אם יושבים בחדר בודד או שמדובר בשני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה, ובלבד שנשמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;
 • במקומות עבודה בחלל פתוח (Open Space), יש להקפיד על חבישת מסיכת פה ואף במהלך השהייה בעבודה, אלא אם מותקנת בינו לבין עובדים אחרים מחיצה בגובה של 1.80 מטרים לפחות;
 • באשר למקומות עבודה בהם שמירת המרחק כאמור איננה אפשרית, על מעסיקים לספק לעובדיהם אמצעים למניעת הדבקה (מסיכות, כפפות ועוד);
 • ככל הניתן, להקצות ציוד אישי לעובדים כגון מקלדת וטלפון קווי. אם הציוד הוא בכל זאת בשימוש של יותר מעובד אחד, על מעסיקים להקפיד כי הציוד יחוטא באופן קפדני לפני העברתו בין העובדים;
 • להנחות את העובדים בדבר שמירה על היגיינה ושטיפת ידיים לעיתים תכופות;
 • אם קיימת מעלית במקום העבודה, יש להנחות את העובדים כי במעלית לא יהיו יותר משני נוסעים בו זמנית.
 • אם אחד מהעובדים נדבק בנגיף הקורונה ושהה במקום העבודה, על פי הנחיות הממשלה והתקנות ייסגר מקום העבודה כולו או חלקו לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום חקירה אפידמיולוגית של משרד הבריאות.

ביטול תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף-2020

בהזדמנות זו נביא לידיעתכם כי התקנות מיום 7 באפריל 2020, אשר התירו למעסיקים ברקע משבר הקורונה להוציא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) עובדות ועובדים הנמצאים בתקופות מוגנות על פי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, ללא פניה לממונה, בטלות.

בהתאם לכך, החל מיום 17 באפריל 2020, כל מעסיק שמעוניין להוציא לחל"ת עובדות או עובדים שנמצאים בתקופות מוגנות על פי החוק כאמור, נדרש לפנות לקבלת היתר.

כמו תמיד, אנחנו כאן לכל שאלה

אתי אבנרי, עו"ד

מנהלת מחלקת דיני עבודה ERM

 

Download as PDF
Share:

מדיה