פרסומים -

הנגשת אתרי אינטרנט

 

לאחרונה, אנו רואים כי ישנה עלייה בפניות של עורכי דין במכתבי דרישה מחברות כי עליהן להנגיש את אתרי האינטרנט שלהן. בעקבות כך, עולות בקרב קהל לקוחותינו שאלות רבות בכל הנוגע לצורך התאמת אתרי האינטרנט לאנשים עם מוגבלות וכן להשלכות האפשריות של הימנעות מעמידה בתקנות. ככלל, הדין הינו בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, אשר את האמור בהן נתמצת להלן.

מי צריך לעמוד בדרישות התקנות?

למעשה, מרבית לקוחותינו נדרשים לבצע התאמות בהתאם לתקנות, וזאת מכיוון שמרביתם מציעים שירות ציבורי, שהוא שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי או שירות המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו (לרבות שירותי מסחר, בידור, תרבות, ספורט, בנקאות, אשראי, ביטוח, פנסיה או כל שירות פיננסי וכו').

כמו כן, התקנות מקנות פטור להנגשה של ממשק טכנולוגי אם מורשה לנגישות השירות (כקבוע בתקנות), נוכח כי לא ניתן להנגישו. בנוסף, ניתן פטור אם המחזור הכספי של חברה בעלת אתר אינטרנט קיים לא עולה על 1,000,000 (מיליון) ש"ח בשנה בממוצע בשלוש השנים האחרונות.

יצויין כי גם בהינתן פטור, נדרש בעל הפטור לפרסם את הפטור ואת ההתאמות החלופיות, ככל שהן קיימות.

התקן וההצהרה הנדרשים

בהתאם לתקנות, תקן נגישות האינטרנט הנדרש עבור אתרים של חברות כמצוין לעיל הינו תקן ישראלי 5568. נציין כי גם אם הועלו תכנים באתר אינטרנט שנמסרו על ידי צדדים אחרים, או שצדדים אחרים מעלים באתר האינטרנט תכנים, הרי שאם החייב אינו עורך או מפיק אותם, אינו צריך לעמוד בדרישות התקנות. עם זאת, על חייב להעמיד תשתית נגישה.

במסגרת תקן הנגישות, נדרשת הצהרת נגישות, אשר צריכה לכלול מידע בדבר התאמות נגישות שבוצעו, דרכי נגישות למשרדי החברה ולכל הודעה על העדר התאמות נגישות וכן, ככל וישנם יותר מ-25 עובדים בחברה, גם את פרטי רכז הנגישות ודרכי ההתקשרות עמו.

אי עמידה והשלכות

ככלל, אי עמידה בחלק מהתאמות הנגישות בשירות אינטרנט אפשרית לתיקון תוך זמן סביר של עד 60 ימים, לאחר קבלת הודעה על הפרה נטענת של האמור בתקנות. כך, לא ייראה הדבר כסטייה מעמידה בהוראות, והדבר לא יישא בצידו השלכות כלכליות נוספות כגון פיצויים או הליכים רגולטוריים כלשהם כנגד המפר.

עם זאת, בגין כל תיקון שנדרש להצהרה לא תהא שהות לתיקון הפגם כאמור לעיל, ועל כן אנו ממליצים לתקן את ההצהרה, בהתאם לאמור, בהקדם האפשרי. ככל ולא תתוקן, עשויה החברה להיתבע בגין הפרה, אשר עשויה לעלות כדי פיצוי כספי ללא הוכחת נזק עד לשיעור של 50,000 ש"ח או שהחברה עשויה להיתבע בתביעה ייצוגית, שם עשויים הפיצויים להיות גבוהים אף יותר.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

עו"ד ליאור אהרון, שותף במחלקות תאגידים ואנרגיה

Download as PDF
Share:

מדיה